US NOCHT

Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2014 bestie "Us Nocht" 80 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

FOARSTELLING 2018: LOKAASJETHEATER !!!!

Dit jier wat oars as oars!
Wy spylje de ienakters “Blauprint” en “Dus…….hy sûpte!” op lokaasje!
Beide binne poer geskikt om op in prachtig en bysûnder plak te spyljen: Scheepswerf O.H. van der Werff yn Drachten.
Nei it sukses fan it ôfrûne jier sille wy ek no besykje om in moaie foarstelling del te setten.
Graach oant sjen op 6, 7 of 8 april!

Blauprint

Koarte ynhâld “Blauprint” (geschreven door theatergroep Het Volk; rezjy Elske Klooster; spilers Frans Germeraad, Roelof Meetsma, Cor Meetsma).
Trije manlju wurkje oan in houtkonstruksje. Se ha in boutekening mar net ien begrypt hjir wat fan. It freget nauwe gearwurking.
Minslike faktoren sa as erchtinken, opportunisme en selsoerskatting fertroebelje de ferhâldingen, wêrtroch it hast ûnmooglik wurdt de
bou-opdracht ta in goed ein te bringen. In stik mei in protte humor.

Dus .......hy sûpte!

Koarte ynhâld “Dus .......hy sûpte!” (tragikomyske ienakter fan Anja Steegstra; rezjy Tineke Nicolai; spilers Sieta Stel, Grietje de Wit, Frouwkje Pronk, Gjilke Bol Raap-Dijkstra)
Fenna en Hermien ha inoar by tafal troffen by in fekansje yn Grikelan. Sy hawwe inoar rom 30 jier net mear sjoen. Skoallefreondinnen wiene se oant
en mei harren sechtjinde jier. Altyd mei syn fjouweren: Janne, Hermien, Fenna en Aukje. De twa froulju prate ôf by thuskomst in reuny op tou te setten
yn it havenkafee fan harren berteplak. Wêr moatte jo begjinne nei 30 jier? Pakke sy de tried sa wer op of binne sy te fier útinoar groeid? En, hoe sjogge sy werom
op de freonskip fan doe? Wie it wol sa hecht? En dy iene grap, wat foar gefolgen hat dat hawn? It wie mar in grapke mar doch .....

Wannear:

Freed 6 april 2018 om 20.00 oere
Saterdei 7 april 2018 om 15.00 oere en 20.00 oere
Snein 8 april 2018 om 15.00 oere

Wêr: Scheepswerf O.H. van der Werff, Buitenstvallaat 8, Drachten

Kaartferkeap: (incl. pauzedrankje) à € 12,50 fia De Lawei ( tel.335050) of www.lawei.nl 

De doarren geane in heal oere foar de foarstelling iepen.
Op lokaasje is horeka oanwêzich, jo kinne allinnich mei kontant jild betelje.
Oan de doar wurde gjin tagongskaarten mear ferkocht.
De foarstelling spilet yn in oerdekte Skipswerf, pas jo klean oan oan de waarsfoarspelling.
Foarôfgeand oan de foarstelling wurdt de werf ferwaarme.
Sjoch foar fertrek foar de meast aktuele ynformaasje op www.usnocht.nl of www.facebook.com/toanielferieningusnocht/

Bestjoer:

Foarsitter: Jelle Terwal
Skriuwer/ponghâlder: Hiddo Huitema
Algemien: Gjilke Bol Raap-Dijkstra


Ynformaasje

Facebookbehear: Sieta Stel

Oanmelde of stiper wurde kin fia: info@usnocht.nl
Post adres:
Toanielselskip UsNocht
De Twee Gebroeders 27
9207CK Drachten